- НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
x

Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх

Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх

1.3. Шүүх, шүүхийн захиргааны байгууллага шүүхийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах, олон нийтийг мэдээллээр хангах үүрэгтэй. Энэ үүргийг хэрэгжүүлэхдээ хүний эрх, эрх чөлөө, аюулгүй байдал, хувь хүн, гэр бүл, байгууллагын нууцыг хамгаалах, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг алдагдуулахгүй байх зарчмыг баримтлан ажиллана.